Administrative Staff

Shikshan Maharshi Guruvarya R. G. Shinde Mahavidyalaya Administrative Staff

Sr. No Photo Name Designation Mobile No. Email ID
1 Shri. Divane B.R. Office superintendent 9421445877 bhausahebdiwane@gmail.com
2 Shri.Ingale V.V. Head Clerk 9421443952 vivekingale9@gmail.com
3 Shri.Kshirsagar B.S. Sr.Clark 9561188255 k66sagar@gmail.com
4 ShrimatiShinde P.M Sr.Clark 9423718982
5 Shri.Shinde S.L. Clark 9922882284 annusubhash1985@gmail.com
6 Shri.Ghumare A.M. Clark 9422879822 ghumareajit822@gmail.com
7 ShriPadwal M.D. Clark 9423339523 maheshpadwal021@gmail.com
8 ShriDeshmukh S.H. Laboratory Assistant 9422654455 deshmukhschin@gmail.com
9 Shri.Deshmukh J.R. Laboratory Assistant 9921774013 jaywantdeshmukh2411@gmail.com
10 ShriOvhal D.A. Laboratory Assistant 9623263980 ovhaldipak85@gmail.com
11 ShriBramrakshas B.A. Library Attendant 8275474055
12 Shri. Janrao A.V. Library Attendant 9623769266 anilvjan1676@gmail.com
13 ShriNalwade V.N. Library Attendant 9767199058 vishalnalwade1987@gmail.com
14 Shri. Raut S.S. Library Attendant 9890942592 rautsantosh5555@gmail.com
15 ShriRaut V.R. Lab. Attendant 9637100160 vasantraut4883@gmail.com
16 Shri. Atkar D.M. Lab. Attendant 9403090592
17 Shri. Dalvi S.C. Lab. Attendant 8766703271 satishdalvi810@gmail.com
18 ShriMartande H.B. Lab. Attendant 9527349980 hanumantmartande@gmail.com
19 Shri. Gaikwad D.P. Lab. Attendant 9890554220
20 Shri. Jadhav R.S. Lab. Attendant 9403204804 rraje7685@gmail.com
21 Shri. Kejkar P.S. Lab. Attendant 9975374277 pramodkejkar762@gmail.com
22 ShriKute H.R. Lab. Attendant 9822335807 hanumantkute0209@gmail.com
23 Shrimati Kotule S.V. Peon 9403710229
24 Shri Mane U.S. Peon 9689921192 mr.maneuttam@gmail.com
25 Shri Dadmal B.R. Peon 9175529099 bhagwatdadmal@gmail.com
26 Shri Mane A.B. Peon 9860696324 arunmane31187@gmail.com